เช็ครายชื่อที่นี่!! ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง กรณีเกษียณอายุฯพ.ศ.2559

49

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง กรณีเกษียณอายุราชการ

เพิ่มเพื่อน

1. ประกาศ สพฐ. 16 มิถุนายน 2559
2. หนังสือ สพฐ.
3. แนบท้ายประกาศ สายงานการสอน
4. แนบท้ายประกาศ สายงานนิเทศการศึกษา
5. แนบท้ายประกาศ สายงานบริหารการศึกษา
6. แนบท้ายประกาศ สายงานบริหารสถานศึกษา
7. แบบคัดค้าน