ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว

2379

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว

ประกาศแล้ว! ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศแล้ว! ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ได้กำหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม โดยมีหลักการจัดทำประมวลจริยธรรม ดังนี้

1. ประมวลจริยธรรมต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2. แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์คุณลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

3. สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ยุตรศาสตร์ชาติบริบทที่เป็นสากล และจรรยาบรรณ วิชาชีพ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะหน่วยงานกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หลักการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีจริยธรรม ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพิ่มเพื่อน

ข้อ 2 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

ข้อ 4 หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ 5 การจัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ข้อ 6 ให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ด้วย

ข้อ 7 ให้ประธาน ก.ค.ศ. รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน ก.ค.ศ.

ขอบคุณที่มา : จากสำนักงาน ก.ค.ศ.

ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater