อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ UNPLUGGED ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

773

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้
ความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged สามารถใช้โปรแกรม Scratch พื้นฐาน สำหรับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่ ๑ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบUnplugged ระดับประถมศึกษา (Coding
Online for Teacher Plus : C๔T Plus – Unplugged ๑) จัดอบรมในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

หลักสูตรที่ ๒ Scratch พื้นฐาน สำหรับจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
จัดอบรมในวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด จากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบ และเชิญชวนครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติผู้เข้าอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ และสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านทาง
เว็บไซต์ https:/roiet3.go.th/coding/ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

 

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ หลักสูตรที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถม จัดโดย สสวท ร่วมกับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัคร 14-20 ก.ย.64นี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https:/roiet3.go.th/coding/