สปท.อนุมัติ แผนปฏิรูปคุณภาพการศึกษา คืนครูให้นักเรียน

106

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.59 มี
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร
รองประธาน สปท. คนที่ 1
เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปแผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมธิการฯ ชี้แจงว่า ทางกรรมาธิการฯ เคยเสนอแผนเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีข้อเสนอแนะให้ชะลอ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ในอีก 2
ปี จนกว่าการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาจะแล้วเสร็จ

ซึ่งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน
เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพจริงของการศึกษา
และนำผลประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ดังนั้น
การประเมินจึงต้องสอดคล้องกับงานที่ทำประจำของบุคลากร และสถานศึกษา
โดยไม่สร้างภาระงานเพิ่ม แต่สามารถสร้างการพัฒนางานประจำให้เกิดคุณภาพ
และเกณฑ์คุณภาพจะต้องยืดหยุ่น เหมาะสมกับแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่แตกต่างกัน

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า
เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ตามระบบเดิม
ไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่อง
จากกระบวนการประกันคุณภาพในปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การตรวจสอบระบบกลไก
และเอกสารประกอบกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา มากกว่าการตรวจสอบผลลัพธ์
คือ คุณภาพของผู้เรียน และขัดต่อนโยบายคืนครูให้นักเรียน
เพราะภาระงานในการดำเนินการประกันคุณภาพ
ทำให้ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนมาเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน
เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพราะครูไม่มีเวลาในการจัดเตรียมสื่อเพื่อการสอนที่เหมาะสม
เนื่องจากถูกดึงเวลาจากการทำหน้าที่สอนให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆ
และผลการประเมินที่ออกมาไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม กรรมาธิการฯ
จึงเสนอแผนการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวต่อจากแผนปฏิรูปเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้สมาชิกอภิปราย
โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว
จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในรายงานของกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 143
งดออกเสียง 2 คะแนน เพื่อส่งให้ ครม.พิจารณาต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ