สถานีก.ค.ศ.: สรุปผลการประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค

64

สถานีก.ค.ศ.: สรุปผลการประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค

          พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์     เลขาธิการ ก.ค.ศ.
         
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
ในช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้มีการจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค
ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่ 19 มิถุนายน 2559
ในวันนี้จึงจะสรุปผลการประชุมสัมมนาดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
         
การจัดประชุมทั้ง 4 ครั้ง สำนักงาน
ก.ค.ศ.ได้เรียนเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม
มีจำนวนรวม 1,672 คน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ซึ่งพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปชี้แจงให้กับคณะกรรมการใน
กศจ.ทุกท่านทราบอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานของ กศจ.
ซึ่งจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โดยความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อการดำเนินงานของ กศจ. คือ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ยึดหลักคุณธรรม ความเสมอภาค เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริต คอร์รัปชั่น
และการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
          นอกจากนี้ พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยังได้นำความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบในแต่ละภูมิภาค และโครงการโรงเรียนประชารัฐ
มาให้ความรู้ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอีกด้วย
         
ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ.นั้น
ได้นำแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด มาชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคลให้เหมาะสมต่อไป

เพิ่มเพื่อน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน และ http://www.moe.go.th