“ครูตู้” อุดช่องว่างปัญหาขาดแคลนครู ยกนิ้ว “บ้านโป่งกุ่ม” โอเน็ตสูงขึ้นทุกวิชา

131

        
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวระหว่างเป็นประธานติดตาม
การดำเนินงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ที่
         
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ว่าตามที่
ศธ.ได้ดำเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2557
ซึ่งจากการลงติดตามโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาสามารถช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบจำนวน
ไม่ครบรายวิชาจนไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ได้
ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่รัฐบาลร่วมกันทำ
เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยเดินไปข้างหน้า
          นายอนุสรณ์
กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาว
เทียม อย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มถือว่า
ประสบความสำเร็จ
โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET)ประจำปีการศึกษา
2558ของนักเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงกว่าระดับที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนด
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สร้างระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาค
และเป็นธรรมให้กับสังคมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่และทุกระดับ
         
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.กำลังประสบปัญหาขั้นวิกฤติ
เพราะมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเข้าเรียนต่ำกว่า120คนมากถึง60%
หรือประมาณ 16,000 กว่าโรงเรียน ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ
ที่มีอยู่กว่า 30,000 โรงเรียน ซึ่งสาเหตุมาจากประชากรเกิดใหม่ลดลง
อีกทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังให้ความนิยมส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่
มีชื่อเสียง ที่อยู่ในเมืองมากกว่า ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ที่ผ่านมา
ได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าด้วยกัน
ซึ่งก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ สพฐ.ได้พยายามหาวิธีการในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้แม้จะทำให้ได้ครูครบชั้นเรียนแต่ก็ยังพบว่าไม่ได้ครูตรงตามสาขาที่
ต้องการ
         
“จะเห็นได้ว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันจำนวน 15,369โรงเรียน
เป็นวิธีที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดีและถือว่าเป็น
แก่นที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง”นายอนุสรณ์กล่าว

เพิ่มเพื่อน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และ กระทรวงศึกษาธิการ