ประกาศรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

49

ด้วยได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙   หากมีรายชื่อผิดพลาด หรือต้องการเพิ่มหรือถอนรายชื่อ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด


เพิ่มเพื่อน

บัญชีรายชื่อเกษียณ 59 แก้ไข 1.pdf   

ประกาศเกษียณ ศธ 59.pdf   

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ