ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือน่าอ่าน ครูประณีต คิดนอกกรอบ

56

ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือน่าอ่าน ครูประณีต คิดนอกกรอบ

หนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือเรื่อง “Teaching Outside the box : How to
Grab Your Students by Their Brains”
 ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงการทำหน้าที่ครูที่ดี
ซึ่งมีรายละเอียดทั้งในด้านหลักคิด ทัศนคติ จิตวิทยา
ตลอดจนรายละเอียดในทางปฏิบัติ
 โดยผู้อ่านสามารถเลือกแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบตามวิจารณญาณ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ…

ที่มา : สสค.