ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2559 คลิกด่วนที่นี่!!

166

ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2559 คลิกด่วนที่นี่!!

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑. สถาบันการผลิตที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ดังนี้
๑) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักสูตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา และผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และ
๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
        ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
            (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ ส าเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
            (๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
        ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
            (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
            (๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓) กรณีผู้สอนในกลุ่มสาขาขาดแคลน หรือกลุ่ม STEM ศึกษา ที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีหนังสือรับรองการเป็นครูจากสถาบันการศึกษาที่สังกัด
๒. สถานที่จัดการเรียนการสอน สถาบันการผลิตต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น
๓.  สถาบันการผลิตต้องเก็บค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรภายในวงเงินไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท สำหรับหลักสูตรที่จัดภายใต้โครงการให้ใช้งบประมาณตามวงเงินของโครงการได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (๒) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (๔) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ (๕) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เพิ่มเพื่อน

๔.  การรับนักศึกษา รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง

ตรวจสอบรายชื่อสภาบันที่เปิดสอนป.บัณฑิต ปี 2559 ที่นี่

ที่มา : คุรุสภา