ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ(20 ก.ย. 2559)

70

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ

พล.อ.สุรเชษฐ์
ชัยวงศ์ 


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรหลัก เพื่อติดตามงานตามนโยบาย
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน
2559 ณ ห้อง MOC
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นสำคัญ สรุปดังนี้


การแข่งขันกีฬาคณะรัฐมนตรี
 ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันจันทร์ที่
3 ตุลาคมนี้ ในกลุ่มที่
รองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ดูแลรับผิดชอบจัดการแข่งขัน

5 กระทรวง/หน่วยงาน (ในนาม
HR Group ใช้สีส้มประจำกลุ่ม)
คือ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีอายุไม่เกิน
30 ปี เข้าร่วมการแข่งขันใน
6 ประเภทชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ
เซปักตระกร้อ แบดมินตัน วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล


ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 2
ประเภท คือ

วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล
จึงขอให้คัดเลือกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันครั้งนี้
ซึ่งจะมีประกวดกองเชียร์ในพิธีปิดด้วย


การรับฟังสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายนนี้ เวลา
9.30 น. ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ผ่านมา สนช.
ได้ไปจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาไทยมาแล้วหลายครั้งในต่างจังหวัด
จึงต้องการมาสรุปผลการเดินสายในการปฏิรูปการศึกษา
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้
แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐมนตรีทั้ง 3
ท่านติดภารกิจในการเดินทางสลับไปร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หาก สนช.ไม่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้
จะมอบให้นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ.
(ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1
ตุลาคมนี้) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


การจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม
 
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20
กันยายน 2559
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันการอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โดยการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว
เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาและศิลปวิทยาการ
โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่
โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้งบประมาณของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้เป็นรายปี
รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา
2561

ทั้งนี้
ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือขั้นตอนต่าง ๆ
กับ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อนก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป


การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  โดยการพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก
310 โรงเรียนทั่วประเทศ
เพื่อรองรับเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน
ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียนมาเรียนร่วม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงปี 2559-2560 จำนวน 421 โรงเรียน และปี 2561 อีกจำนวน 406
โรงเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ รมช.ศึกษาธิการ
และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เพื่อติดตามรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ 
และใช้ประโยชน์เพื่อสรุปรายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรีในรูปแบบ
VTR (Video Tape Recorder)
เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล


การติดตามแผนการจัดสอบ O-NET 

ขอให้เชิญสถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ.)
มา Brief Back แผนและขั้นตอนการทดสอบ
O-NET ในปีการศึกษาหน้า
เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ


กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา 

เป็นอุปกรณ์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบให้ สพฐ.
เพื่อเป็นสื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน สามารถซูมได้มากกว่า
200 เท่า
เมื่อทดลองนำไปใช้พบว่านักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น
เพราะสามารถส่องอะไรก็ได้

และสามารถนำไปแสดงผลให้เห็นทันทีในหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือขึ้นจอใหญ่ได้
ซึ่ง สพฐ. ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น


ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 

ต้องการรับฟังความก้าวหน้าของร่าง
พ.ร.บ.ดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี
2542
เพื่อจะได้ชี้จุดในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่
และทิศทางที่จะเขียน
รวมทั้งนำไปพิจารณาถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตการขออนุมัติลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
 
ซึ่งขอให้ สกอ.เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 13
แห่ง เสนอเพื่อพิจารณา เพื่อไม่ให้ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับขอให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย


การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค
ครั้งที่ 6
  โดย รมว.ศึกษาธิการ
และคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่
5-6 ตุลาคม 2559

กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สป.)

พิจารณาว่าส่วนใดมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือให้
ความเห็นชอบก่อนไปเข้าร่วมประชุมหรือกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้


รับทราบการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่
15 กันยายน 2559 ตาม
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่
17) พ.ศ.2559 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(คำย่อ ดท. : MDE)
และยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด


การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน 
ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
และทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเน้นความปลอดภัยในการจัดรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนนักศึกษา
โดยขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรฯ อย่างเคร่งครัด

เช่น ห้ามให้นักเรียนขึ้นนั่งบนหลังคารถ
นอกจากนี้ ขอให้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวินัยจราจรขึ้นในโรงเรียน  ซึ่ง
สพฐ.ควรผลิตเมนูด้านวินัยจราจร
เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
หรือแม้กระทั่งเกมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เกมตัวหนังสือ
AEIOU ที่รับชมทางช่องทรูวิชั่นส์
ก็สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กสนุกและได้ความรู้ เป็นต้น

การลงโทษนักเรียน 
ต้องการให้ สพฐ.กำหนดวิธีการและแนวทางในการลงโทษเด็กที่ชัดเจน
เหมาะสมกับวัย และไม่เกินกว่าเหตุ บางกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สถานศึกษาอาจจะต้องมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการลงโทษเด็กด้วย


เสียงสะท้อนจากนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับฟังข้อเสนอแนะ คำชม และข้อติติงต่าง ๆ
จากนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันขอให้ติดตามนโยบายต่าง
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการ
อาจดูเหมือนกระทรวงศึกษาธิการทำหลายเรื่องพร้อมกัน แต่
ในการปฏิรูปการศึกษาหลายเรื่องเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน
อย่างไรก็ตามก่อนจะดำเนินการหรือกำหนดนโยบายเรื่องใด ๆ
จะรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบก่อน
และวางแผนดำเนินการเรื่องใด ๆ
ที่จะไม่เป็นการสร้างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวย้ำเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง
ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  
มาตรการ และการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคม รวมทั้งจัดระบบรายงานผล (Report)
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
:
สรุป/รายงานยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/9/2559

ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ