ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

52


ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ
ดังต่อไปนี้

1.
ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง
ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2559
เป็นต้นไป

2.
ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด
1 ปี ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2559
เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

สำหรับประชาชนทั่วไป
ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สำนักนายกรัฐมนตรี