อ่านที่นี่! แนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับเต็ม)เพื่อแสดงความอาลัย ในหลวงในพระบรมโกศ

58


ศธ.น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่
14 ตุลาคม 2559


ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพื่อหารือแนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร
และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ภายหลังจากรัฐบาลมีแถลงการณ์แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาเป็นลำดับนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวปฏิบัติต่างๆ
เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติสื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรในหน่วยงาน สถาบันการศึกษา
ตลอดจนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
โดยมีสรุปแนวปฏิบัติดังนี้

1.
ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

1.1 ผู้มีหน้าที่ชักธง
ต้องแต่งกายเรียบร้อย เมื่อใกล้กำหนดเวลาชักธงขึ้น
ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย

1.2 เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน
แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง
แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดต่ำลงมาจากเดิม

1.3 เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ
ด้วยความสม่ำเสมอ และสายเชือกตึง จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น

1.4
ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง
จะต้องชักธงขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ

1.5
กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสา
ให้ปฏิบัติการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับในข้อ 1.1-1.3 และข้อ 1.5
เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น
และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามที่กำหนดในข้อ
1.3-1.4

2.
ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์ เป็นเวลา
1 ปี

เพิ่มเพื่อน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

2.1 ให้ข้าราชการ และหน่วยงานในกำกับ
ไว้ทุกข์ 1 ปี นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

2.2 สำหรับข้าราชการและหน่วยงานในกำกับ
ในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดผ้าสีดำ สุภาพบุรุษเสื้อขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีดำ
และกางเกงดำ กรณีสุภาพสตรีที่ไม่สะดวกจะใส่ชุดสีดำทุกวันนั้น
อนุญาตให้แต่งชุดข้าราชการได้ทุกวัน ไม่เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น
เพราะเครื่องแบบข้าราชการถือเป็นการใส่ไว้ทุกข์ได้โดยปกติเช่นกัน

2.3 สำหรับการแต่งปกติขาว ในงานพิธีต่าง ๆ
เช่น การทอดกฐินพระราชทาน ให้ใส่ปลอกแขนดำไว้ทุกข์ข้างซ้ายเหนือข้อศอก

2.4 กรณีข้าราชการ
แต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวัน สำหรับการแต่งชุดสีกากี แต่งตามปกติ
ถือเป็นการไว้ทุกข์โดยปริยาย ไม่ต้องมีปลอกแขนสีดำ

2.5 กรณีเครื่องแบบ
ควรงดเครื่องหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์
เข็มที่ระลึกที่ประดับเพิ่มเติมได้ คือ เข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,
เข็มที่ระลึกงานพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น

2.6 สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ชุดฝึกงานวิชาชีพ
และชุดลูกเสือ

2.7 สำหรับผู้นับถือศาสนาอื่น
การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้น ๆ

3.
ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ
ดังนี้

3.1 จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
(ภาพสีหรือขาวดำ) พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ
สถานที่ที่เหมาะสม

3.2
กรณีสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศได้
ให้ใช้แถบผ้าประดับดำเนินการแทน หรือการผูกผ้าสีดำขาวอย่างใดอย่างหนึ่ง

4.
การดูแลรักษาความปลอดภัย


ให้ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง
กวดขันดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของอาคารสำนักงาน
และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยออกคำสั่งให้ชัดเจน
เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจโดยด่วน

5.
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

5.1 ให้งดการจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา

5.2 การจัดการเรียนการสอนตามปกติ เช่น
การจัดกีฬา กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ต้องซักซ้อมให้โรงเรียนจัดได้อย่างเหมาะสม

5.3 การจัดประชุมสัมมนา
การศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถจัดได้ตามปกติ

6.
การมีส่วนร่วมกิจกรรมถวายสักการะร่วมกับส่วนราชการอื่น

6.1
ให้ส่วนราชการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมถวายสักการะไว้อาลัยกับส่วนราชการอื่น

6.2 ในส่วนภูมิภาค
กรณีปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ
กำหนดและรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าทุกคนต้องการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่
แต่บางเรื่องขอให้รอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจากทางราชการ เช่น
การใช้พระบรมฉายาลักษณ์ การใช้ข้อความต่าง
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ก็ประดับด้วยผ้าดำขาวบริเวณหน้ากระทรวงเท่านั้น
เช่นเดียวกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจไม่มีความพร้อม
ก็สามารถแสดงออกตามกำลังที่มีอยู่ได้


ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญานาม
“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
ดังนั้นพวกเราทุกคนควรร่วมกันทำในสิ่งที่พระองค์เริ่มไว้
ทำในสิ่งที่พระองค์คิดเพื่อคนไทย
เพราะนั่นคือสิ่งที่จะถวายอาลัยได้ดีที่สุด


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ถ่ายภาพ
14/10/2559


ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ