สมัครด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดสอบสัสดี (วุฒิม.๖)จำนวน ๑๐๐ อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่าง ๑๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

71

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกหรือ มณฑลทหารบก

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร ต้องเป็น
1) เพศชายที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร (เรียน รด.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและนําปลด เป็น
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1
2) ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) จนครบกําหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1

เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องนําเอกสารการสําเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ภายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก
2) อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ( ผู้เกิดระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.2530 ถึง 31 ธ.ค.2542 )
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
4) มีสัญชาติไทยและบิดา, มารดามีสัญชาติไทย
5) ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
6) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ 48 ก.ก. ขึ้นไป
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
8) ไม่อยู่ในสมณเพศ
9) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
12) ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
13) ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
14) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
15) ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
1) หลักฐานการรับสมัครสอบ และหลักฐานเพิ่มเติมหลังประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ 2 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า (สําเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกํากับไว้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วจะ ส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น
  – วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
2) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
3) หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด. 3) ที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด,ทําการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี

4) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน)

การรับสมัครสอบ
1) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
2) ห้วงระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ต.ค. 59
3) การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น.
 – ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ( วิทยาเขตบางนา )
4) ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันที่ 2 ธ.ค. 59 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกและ ทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
5) ตรวจหลักฐาน วันที่ 19 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
7) การสอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค, จิตเวช, ทดสอบคอมพิวเตอร์ และทดสอบร่างกาย : วันที่ 19 ธ.ค – 23 ธ.ค. 59 ตามลําดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ ทาง www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com

สิทธิ เมื่อสามารถสอบได้ จะได้รับการบรรจุเป็นทหารประจําการ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี และได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,610 บาท (ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) และสิทธิต่างๆ ตามที่
ทางราชการกําหนด

ผู้สนใจจะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพภาค จังหวัดทหารบก มณฑลทหารบกทุกแห่ง และที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )
0–2241–4037 โทรศัพท์ทหาร 89100, 96196 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่!!

สมัครสอบคลิกที่นี่!!

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่!!

สมัครสอบคลิกที่นี่!!