เปิดดาวน์โหลดฟรี! หนังสือคู่มือครูศตวรรษที่๒๑

57

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำหนังสือ “บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้”
เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
เป็นการรวบรวมบทบันทึก (BLOG) ของท่านที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org
ได้ตีความมาจากหนังสือ Raise Great Kids : How to Help Them Thrive in
School and Life ซึ่งเป็นหนังสือชุดรวบรวมบทความเด่นจากนิตยสาร Scientific
American Mind เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี

 

“เป้าหมายของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
คือการสร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้นในคนทุกคน ย้ำคำว่า “ทุกคน”
ซึ่งหมายความว่าครูทุกคนต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย
หนังสือเล่มนี้คือคู่มือครูในการทำหน้าที่ดังกล่าว
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ เรียกว่า Transformative Learning
โดยเป้าหมายคือทุกคนมีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า Change
Agent ครูจึงต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการเรียนรู้ เปลี่ยน
จากการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 19 และ 20 ไปสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ เล่มนี้คือตัวช่วย
ให้ครูทำหน้าที่ดังกล่าวได้สำเร็จ

 

เพิ่มเพื่อน

ในศตวรรษที่ 21
ครูต้องเปลี่ยนจากเน้นความเป็น “ผู้สอน” เป็นเน้นความเป็น “ผู้เรียนรู้”
โรงเรียนไม่ใช่ที่เรียนรู้เฉพาะของนักเรียนอีกต่อไป
แต่เป็นที่เรียนรู้ของครูด้วย และในความหมายที่กว้าง
ยังเป็นที่เรียนของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียน
และของผู้นำชุมชน และของคนในชุมชนด้วย

 

PLC เป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนชีวิตครู
เปลี่ยนจาก “ผู้สอน” (Teacher) เป็น “นักเรียน” (Learner)
เปลี่ยนจากโดดเดี่ยว เป็นมีเพื่อนมีกลุ่ม รวมตัวกันเป็นชุมชน
ทำงานแบบปรึกษาหารือและช่วยเหลือกัน
โดยมีเป้าหมายที่เด็ดเดี่ยวชัดเจนคือผลการเรียน 21st Century Skills ของศิษย์ทุกคน มีการจัดการเรียนเสริมแก่ศิษย์ที่เรียนไม่ทัน ให้กลับมาเรียนทัน

 

โรงเรียนเปลี่ยนสภาพเป็น PLC
เขตพื้นที่การศึกษาเปลี่ยนเป็น PLC ซึ่งแปลว่าเป็น Learning Organization
นั่นเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับ Transformation
คือเปลี่ยนอย่างถึงรากถึงโคน เปลี่ยนระดับจิตวิญญาณและวัฒนธรรม โดยสรุป
โรงเรียนจะเปลี่ยนไปเป็น Happy Workplace และ Learning Organization
ซึ่งหมายความว่า PLC จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง PLC
จึงเป็นเครื่องมือเพื่อการบันเทิงชีวิตครู ชีวิตของครูเพื่อศิษย์
เป็นชีวิตที่บันเทิงรื่นเริงใจ
และให้ความสุขทางใจอย่างหางานอื่นเปรียบได้ยาก
แม้ในบางช่วงจะมีคลื่นลมบ้างก็ตาม” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
กล่าวถึงความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ที่มีคุณค่าต่อวงการศึกษาไทยอย่างไร
ผู้สนใจสามารถ อ่านหนังสือฉบับเต็มและดาวน์โหลดฟรี ! ได้ที่
goo.gl/izbgi3content_copyCopy short URL หรือที่ www.scbfoundation.com

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง