แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

61

ปลัด ศธ.แนะโรงเรียนในหลวงทรงสร้าง-อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดมากกว่าโรงเรียนทั่วไป หวังให้เป็นต้นแบบ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (18 ต.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งแต่ปี 2489 ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งโรงเรียนและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น  โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์ ,กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์, โรงเรียนไกลกังวล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสูงสุด ศธ. ขอให้โรงเรียนเหล่านี้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่าโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะการจัดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องทองน้อย การลงนามแสดงความอาลัย  ที่สำคัญให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพื่อเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่าน

เพิ่มเพื่อน

“โรงเรียนเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างมาก และมีเครื่องแบบที่เป็นอัตลักษณ์ จึงขอให้ครูและผู้บริหารตลอดบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดกิจกรรมและบูรณาการ น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติและใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2559  โรงเรียนกลุ่มนี้จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สืบสานพระราชดำริของพระองค์ท่าน อย่างไรก็ตามแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่นักเรียน นักศึกษา และครูในพื้นที่ก็มาร่วมกันทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนติด เพื่อแสดงความอาลัยแล้ว”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว…

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ อังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.58 น.