ที่ ศธ 04009/ว954 โครงการจ่ายตรงเงินเือนและค่าจ้างประจำ

49

สพฐ. ออกหนังสือแจ้ง เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ซึ่งมีรายละเียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : สพร. สพฐ.