ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1051 ลว. 19 ตุลาคม 2559 ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559

155

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1051 ลว. 19 ตุลาคม 2559
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2559

เอกสารแนบ

เพิ่มเพื่อน

1. สพป.
2. สพม.
3. สศศ.
4. หนังสือแจ้ง

ที่มา : สพร. สพฐ.