จี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยการศึกษาพื้นฐาน

167

ที่ปรึกษารมว.ศธ. ชี้รัฐบาลหวัง 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัย ช่วยประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์แก้ไข-พัฒนาโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ขณะที่“ณัฐพงษ์”แนะนำยุทธศาสตร์ ศธ.6 ด้านมาช่วยขับเคลื่อนงาน

วันนี้ ( 25 ต.ค.) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะให้เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค  9 เครือข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ตลอดจนความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อการขยายผลในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบกิจกรรม การดึงภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ด้าน พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะต้องนำยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มาช่วยแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ได้แก่ 1.การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 2. การผลิตพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5.การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเข้าไปช่วยส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา…

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.11 น.