ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

40

1. ปกแผน 12.pdf   

2. คำนำ สารบัญ.pdf   

3. บทสรุปผู้บริหาร.pdf   

4. ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf   

5. ส่วนที่ 2 บริบท.pdf   

7. ส่วนที่ 3 ผลดำเนินงาน.pdf   

8.1 ผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ2.pdf   

9. ส่วนที่ 5 แปลงแผนสู่ปฏิบัติ ฉ.ที่ 12 (14 ก.ย. 59).pdf   

10. ภาคผนวก.pdf   

11. อักษรย่อ.pdf   

12. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf   

13. Image.jpg   

13.1 Image (2).jpg   

14. คณะผู้จัดทำ.pdf   

6. เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์.xlsx   

8. ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนพัฒนา สป..pdf   

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ