บอร์ดคุรุสภาไม่รับอุทธรณ์ ป.โท บริหารการศึกษาม.กรุงเทพธนบุรี

59

บอร์ดคุรุสภาไม่รับอุทธรณ์ม.กรุงเทพธนบุรี

คณะกรรมการคุรุสภา ไม่รับเยียวยากรณี ม.กรุงเทพธนบุรี รับนักศึกษาเกินจำนวนที่ขออนุญาต ระบุไม่เคยเยียวยาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
วันนี้(1 ธ.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยื่นอุทธรณ์และขอให้คุรุสภาเยียวยากรณีคณะกรรมการคุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) จำนวน 2,500 คน โดยทางมหาวิทยาลัยเสนอให้คุรุสภาจัดสอบและอบรมตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าที่ผ่านมา คุรุสภาไม่เคยใช้ระบบจัดสอบและอบบรมเพื่อเยียวยาในระดับบัณฑิตศึกษามาก่อน เพราะใช้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น ที่ประชุมจึงมีมติไม่รับอุทธรณ์และไม่เยียวยาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ ร่างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) รับรอง โดยต่อไปผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ไม่ต้องจบปริญญาทางการบริหาร แต่ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมกับมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงต้องมีประสบการณ์ตามที่กำหนด
               
“เกณฑ์มาตรฐานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดช่องให้ผู้ที่จบปริญญาสาขาอื่น หรือสาขาที่เป็นความต้องการสามารถเป็นครูได้ รวมถึงกลุ่มที่คุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตฯ ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการขอรับใบอนุญาตฯได้  โดยหลังจากนี้คุรุสภาจะไปจัดทำรายละเอียด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป”รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ ปริญญาทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี ) 10 สถาบัน 12 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)3 สถาบัน 3 หลักสูตร และปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารทางการศึกษา) 3 สถาบัน 3 หลักสูตร…

เพิ่มเพื่อน

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 16.45 น.