คุรุสภาจัดประกวดร้อยแก้ว ‘วันครู’ 16 ม.ค.60

51

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนนักเรียน
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ
และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง ให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของครู
รับรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ส่งข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู กำหนดชื่อข้อเขียน
และเขียนด้วยลายมือบรรจง
ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้าแต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งคนละ 1 เรื่อง
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ
มี 2 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ
4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16
ธันวาคม ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มยกย่องวิชาชีพ (ประกวดข้อเขียน)
สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2282-3153, 0-2281-4843 และ
0-2304-9899 ต่อ 671 หรือ www.ksp.or.th

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : มติชนออนไลน์