ศธ.ผนึกอาเซียนจัดทวิวุฒิ4ประเทศ

58

มั่นใจยกระดับการศึกษาร่วมอาเซียน “ปลัด ศธ.” จับมือ 4 ประเทศ จัดอาชีวะทวิวุฒิ เร่งผลิตกำลังคน มีอบรมมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม-ท่องเที่ยว พร้อมส่ง นร.แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ส่วน นศ.ครู ให้ฝึกสอนต่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายครูในอนาคต

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายกาต๊อด พรีโอวีจันโต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้ามาพบตนเพื่อหารือความร่วมด้านการศึกษากับประเทศไทย โดยนายกาต๊อดต้องการที่จะยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยจะให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เรียนระบบทวิวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทภาคเอกชนรายหนึ่งที่มีโรงงานตั้งประจำอยู่ในประเทศกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับการเรียนการสอนผู้เรียนจะต้องเรียนอยู่ในประเทศของตนเองก่อน 1 ปี หลังจากนั้นจะหมุนเวียนไปเรียนประเทศในกลุ่มดังกล่าว มีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนในรูปแบบทวิภาคีระดับนานาชาติ

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะจัดอบรมนักศึกษาอาชีวะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในระดับ ปวส. จำนวน 5-10 วิทยาลัย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการโรงแรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนในกลุ่ม 4 ประเทศเหล่านี้ เพราะต้องการให้ผู้เรียนมีมาตรฐานเทียบเท่าตามข้อตกลงร่วมด้านมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวของอาเซียน รวมถึงนำนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นสากลมากขึ้น โดยจะให้ไปเรียนร่วมกับนักเรียนต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ขณะเดียวกันจะจัดส่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง จำนวน 92 คน ไปเรียนร่วมกับปฏิบัติการสอนต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน คาดหวังให้เด็กของเราสามารถที่จะมีความเข้าใจการสอนเด็กต่างวัฒนธรรม เพราะในอนาคตจะมีการเคลื่อนย้ายครูระหว่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์