วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษา5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ศึกษาธิการ ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ศึกษาธิการ ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

Advertisement

5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ศึกษาธิการ ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ศึกษาธิการ ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ผนึกกำลังส่วนกลาง-ภูมิภาค ตั้งทีม 12 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล 5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

30 มีนาคม 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด ศธ. ขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) พาน้องกลับมาเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา, กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2) โรงเรียนคุณภาพ 3) อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 4) ความปลอดภัยในสถานศึกษา 5) หนี้สินครู เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การขับเคลื่อนทั้ง 5 เรื่อง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันดูแลผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่ จึงประสบผลสำเร็จ

5 นโยบายเร่งด่วน มุ่งแก้ปัญหาตรงจุด ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 1/2565

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราชการ และคณะกรรมการประสานงานและบริหารจัดการ

Advertisement

>>คณะกรรมการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 – 18 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง (กทม.) ให้บรรลุผลตามนโยบายของ ศธ. และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานและบริหารจัดการด้วย

>>คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 12 คน เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งตาม 18 เขตตรวจราชการที่แต่ละคนดูแลอยู่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และสื่อสารสร้างความเข้าใจใน 5 นโยบายเร่งด่วน โดยศึกษาธิการภาค และผู้แทนส่วนราชการที่รับผิดชอบนโยบายดังกล่าว ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.ศธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

ในระยะแรกตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 5 ประเด็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีการติดตามและรายงานผลการติดตามจำนวน 2 ครั้ง คือ หลังเทศกาลสงกรานต์ และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพ และทันเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลการพิจารณา กรณีทบทวน ว13 ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments