ตั้งคณะทำงานร่วม ยกระดับคะแนนพิซา ลั่นอย่าโทษหลักสูตร

360

ศธ.ตั้งคณะทำงานร่วม
สพฐ.-สทศ.-สสวท. หวังยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ปรับรูปแบบการประเมินวัดความรู้เด็ก “หมอธี” เผย คะแนน PISA
ชี้ชัดการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำ ลั่นอย่าโทษที่หลักสูตร

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้
ตนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA) ของเด็กไทย ที่มีคะแนนต่ำกว่าประเทศเวียดนามและสิงคโปร์ และอยากให้
ศธ.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นายชัยพฤกษ์
เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และระบบการประเมินการศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยจะนำคะแนน PISA
มาเป็นส่วนหนึ่งในตัวอย่างที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน

เพิ่มเพื่อน

advertisement

“แน่นอนว่าหากมีการเปลี่ยนระบบการประเมิน
จะส่งผลให้การเรียนการสอนของโรงเรียนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
และหลังจากนี้การประเมินจะต้องวัดจากการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น
โดยรูปแบบการประเมินจะเน้นวัดความรู้ความสามารถของเด็กว่าอยู่ในระดับไหน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง” รักษาการ รมว.ศธ.กล่าว

advertisement

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า การแก้ไขปัญหาคะแนน PISA
ที่ต่ำไม่ใช่แก้ที่ตัวข้อสอบเพียงอย่างเดียว
แต่เราต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมให้มีความเท่าเทียมกัน
โดยจะต้องไปดูว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
โรงเรียนขยายโอกาสเหล่านี้ มีครูและสื่อการเรียนเพียงพอหรือไม่ โดยผลคะแนน
PISA ที่ออกมานั้นชี้ให้เห็นว่า การศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่
เพราะเด็กที่ทำคะแนนได้สูงจะมาจากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว
เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น
ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ
ทั่วประเทศ ดังนั้นคงจะโทษว่าหลักสูตรไม่มีคุณภาพคงไม่ได้.

advertisement