โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ คนใหม่

50

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง
และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
1) พุทธศักราช 2558
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี


 • นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2.

ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้


 • นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีประ
  จำสำนักนายกรัฐมนตรี


 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรี
  ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


 • นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 • นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


 • นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 • นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


 • นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่
15 ธันวาคม พุทธศักราช
2559
เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา