ตัวอย่างคำถาม การทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวัน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

145

ตัวอย่างคำถาม

การทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวัน 

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

 เอกสารประกอบด้วย

1.  ตัวอย่างคำถามสำหรับสอบถามรายวัน เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 5 ประการ
(ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี)
 
 2.  ตัวอย่างคำถามเพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

 

 

 

 Downloads:

1. PowerPoints วิธีใช้คำถาม

2. PDF ตัวอย่างคำถาม