ดาวน์โหลดด่วนที่นี่! แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

574

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มาให้คุณครูได้นำไปใช้ในการวัดและแระเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับนักเรียน ตามหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นะครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ที่มา : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ