ศธ.เตรียมปฏิรูปครู พร้อมเร่งดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครู

43


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ

กล่าวว่า ในระยะเวลาที่เหลือตาม Roadmap
ของรัฐบาล ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการจะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) และสานต่อนโยบายทางการศึกษาที่ผ่านมาของรัฐบาล

ซึ่งมีประเด็นในส่วนการปฏิรูปครู 
รมว.ศธ.กล่าวว่าจะ
สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในเรื่องที่เกี่ยวกับครู เช่น


ปัญหาปัจจุบันคือ
ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์
เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น
แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่
ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน  ระบบไม่ยุติธรรม
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้
การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี
reward” (
5
ก.ค.2555) หรือ
ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน
หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น
จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม
” (
5
ก.ค.2555) เป็นต้น

โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครู
แนวทางการอบรมครู รวมทั้งโครงการ “ครูคืนถิ่น” ซึ่งเป็นแผนระยะ

10 ปีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.
เป็นเจ้าภาพหลัก แต่เมื่อทุกภาคส่วนเห็นว่าจะมีการแยก สกอ.
เป็นกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจจะใช้ชื่ออื่น)
จึงต้องเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตามโครงการครูคืนถิ่น

โดยให้

เพิ่มเพื่อน

สพฐ.
และ สอศ. ดูแลรับผิดชอบ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ