ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 4 ราย

50

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 4
ราย


มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้


1. นายประเสริฐ บุญเรือง
พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

เพิ่มเพื่อน


2. นายพิษณุ ตุลสุข พ้นจากตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


3. นายประชาคม จันทรชิต
พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


4. นายกฤตชัย อรุณรัตน์
พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2560


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ