ครม.ไฟเขียวแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยอ่าน 90 นาทีต่อวัน

65

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 ตามที่ วธ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ โดยร่างแผนแม่บทระยะ 5 ปี แก้ปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตด้านวัฒนธรรมและเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่และปลูกฝังค่านิยมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในการรักการอ่าน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและการคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ศึกษาแนวทางเรื่องดังกล่าวจากการส่งเสริมการอ่าน จากเกาหลี สิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาสังคม นอกจากนี้ วธ.ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดร่างแผนแม่บทดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

“สาระสำคัญของร่างแผนแม่บท กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าคนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง และวางเป้าหมายภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จากเดิม 66 นาที ต่อวัน โดยการดำเนินงานจะใช้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน 2.อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชน 3.ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อ และ 4.สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทั้งนี้ร่างแผนดังกล่าวกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 อีกด้วย