สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60

44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโณงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร

บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง เดือนล่ะ 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ อำเภอโพทะเล

เพิ่มเพื่อน

2.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ

3.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน อำเภอทับคล้อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

    จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณทิต คุรุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาด้านคณิตศาสตร์

    จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณทิต คุรุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาด้านวิทยาศาสตร์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา พิจิตร เขต 2 ในวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :http://personnel.obec.go.th/