เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา

49

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เปิดสอบผู้ช่วยครู
13 อัตรา

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เพิ่มเพื่อน

พนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13
อัตรา ดังนี้

1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1
อัตรา

2.สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1
อัตรา

3.สาขาวิชาเคมี จำนวน 1
อัตรา

4.สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2
อัตรา

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1
อัตรา

6.สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1
อัตรา

7.สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1
อัตรา

8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อัตรา

9.สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1
อัตรา

10.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1
อัตรา

11.สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1
อัตรา

12.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 1
อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่ก.จ.
,ก.ท.และก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือ ในวันที่สมัคร
ผู้สมัครในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชา ที่จะสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศนี้(ภาคผนวก ข.)

2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร รับใ
บสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่
15 กุมภาพันธ์ – 1
มีนาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

ที่มา :http://www.krabipao.go.th/file_newsjob/478.pdf