เช็คด่วน! ร่างหลักเกณฑ์การสอบ ผอ.สพฐ. ครั้งที่๑/๒๕๖๐

58

นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่
20 กุมภาพันธ์ 2560
 

ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

(ร่าง)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
  ให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม

 • หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3
  ภาค คือ
  ภาค ก  ความรู้ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหาร
  และผลงาน ประกอบด้วย
     1) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่
  การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้
     2) การประเมินประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร
     3) การประเมินผลงาน
  ภาค ข
    ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
  ประกอบด้วยการประเมินศักยภาพ
  ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  ประกอบด้วยการประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
  และการสัมภาษณ์


 • ให้

  สพฐ. ดำเนินการ
  กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง
  องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน
  และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
  และกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง


 • ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ดำเนินการกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือก
  ดำเนินการและบริหารจัดการในการออกข้อสอบ กำหนดตัดชี้วัด
  องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ตั้งคณะกรรมการประเมิน
  และดำเนินการคัดเลือก ซึ่งอาจมอบ สพฐ.
  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 • ผู้สมัครต้องยื่นสมัครตามวัน เวลา
  สถานที่ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

  และให้เลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
  หากสมัครเกินกว่า 1 แห่ง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทั้งหมด
  และจะต้องรับรองตนเองด้วยว่าไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 • เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
  ช่วงที่ 1  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และภาค ข
  แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  โดยให้ประกาศรายชื่อจำนวน 2 เท่าของตำแหน่งว่าง เพื่อเข้ารับประเมินภาค ค
  กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก
  มากกว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก
  ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
  ช่วงที่ 2  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข
  และภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  และให้ประกาศรายชื่อเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อย
  เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
  กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน
  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่า หากคะแนนภาค ก
  เท่ากัน ให้ผู้ทีได้คะแนนภาค ข มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนภาค
  ข เท่ากันอีก
  ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

 • ให้บรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่าง
  โดยไม่มีการขึ้นบัญชี


 • ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา
  1 ปี
  โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินรวมทั้ง
  2 ครั้งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา 71
  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  และกฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราทดแทน
  พ.ศ. 2551 (หรือให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิม)

นอกจากนี้
ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งมีกรอบของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ