จะขอเลื่อนวิทยฐานะต้องอ่าน! การอบรมตามหลักสูตร PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

81

การอบรมตามหลักสูตร PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ – นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional
Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งเป็นข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ
การนำคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา

เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม
เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครู และไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม
PLC มากจนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน

จึงจะกำหนดให้ครูสามารถนำชั่วโมงการอบรม PLC
ไปรวมกับจำนวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย

นอกจากนี้ จากการที่ได้มีการหารือกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทำให้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้ง “สถาบันคุรุพัฒนา”
ซึ่งเป็นสถาบันที่จะทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักสูตรที่จะใช้อบรม PLC
ซึ่งทุกคนสามารถให้รายละเอียดหลักสูตรที่จะใช้อบรม PLC
ให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณาได้
และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็จะมีรายชื่อของหลักสูตรการอบรมนั้น ๆ
เพื่อให้ครูแต่ละคนสามารถเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ได้เองตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะในแต่ละขั้น
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีคูปองการอบรมให้ครูรายละ 10,000 บาท

การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up)  อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการอบรม
PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning) กล่าวคือ
ผู้เข้าอบรมต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง
และจะทำอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก
ไม่ใช่คำนึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว
แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน ซึ่ง
การอบรม PLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า บางคนเป็นครูที่สอนเก่ง
แต่อาจยังไม่มีผลงานก็ได้
อีกทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ.
ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครูต้องจัดทำผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดูว่านักเรียนเก่งได้อย่างไร
ครูจึงจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร PLC ที่ครูสามารถเลือกอบรมได้เอง

ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ