อ่านที่นี่! 6ยุทธศาสตร์หลัก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

174

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม
2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
คือ เห็นชอบ

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560
2579


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป


ทั้งนี้

ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนฯ
และมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง ชัดเจน
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ
ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน
  การวิจัย
  และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3
  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ยุทธศาสตร์ที่ 6
  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา