จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

576

สนามสอบต่อไป เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ

การสมัครสอบบรรจุรับราชการครู ประกอบด้วยสองส่วนหลักใหญ่ คือ

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2. วิชาเอกที่ กคศ. รับรอง

สำหรับเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านมาสำหรับผู้เป็น ปริญญาตรีอื่น คือ
การเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือเข้าสู่กระบวนการ 9 มาตรฐาน สองกิจกรรมนี้เป็นการทำคุณสมบัติเพื่อนำมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะ
อย่าเผลอไปเถียงคนรับสมัครว่าหนูมี ป.บัณฑิต หนูต้องสมัครได้นะคะ ย้ำนะคะ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไม่ใช่วิชาเอก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
คือการเรียนเพื่อทำคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 9 มาตรฐาน
ก็คือการทำคุณสมบัติเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
จนกว่าจะมีประสบการณ์สอน จึงจะไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
ซึ่งปัจจุบัน กระบวนการทาง 9 มาตรฐานสิ้นสุดไปแล้ว
เหลือแค่กรณีที่เรียนอยู่ก่อน 4 ตุลาคม 2556 และจบหลังจากนี้ไม่เกิน 1 ปี
เท่านั้นที่ได้สิทธิ์ แต่สิทธิ์นี้ใกล้จะปิดถาวรเช่นกันย้ำนะคะ ป.บัณฑิต และ 9 มาตรฐาน ไม่ใช่ คุณสมบัติในการสมัครสอบบรรจุและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างเดียว ก็ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้ค่ะ

สำหรับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

  1) ความรอบรู้ 50 คะแนน

    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

            โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

    2 ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

        2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

        2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

        2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

    3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนน

        ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

        1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

            1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            1.4 การพัฒนาผู้เรียน

            1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

            1.6 การวิจัยทางการศึกษา

            1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

            1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

        2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนน

            ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก

            1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

            2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  

            3 วุฒิภาวะทางอารมณ์

            4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

            5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์

ขอบคุณที่มาของบทความ :คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

#ครูอัพเดตดอทคอม