เช็คด่วนที่นี่! เอกสารและหลักฐาน ที่ใช้ในการ สมัครสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ปี2560

566

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ย้ำนะครับว่าต้องนำฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับมาใช้ประกอบการสมัคร โดยมีรายการเอกสารดังนี้

        1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน
โดยต้องระบุด้วยว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ”
ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

           2. ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต
กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

          3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

          4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
จำนวน 3 รูป หรือจำนวน  5  รูป
กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

         5. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ

         6. บัตรประจำตัวประชาชน

         7. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)   

         8. ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

        9. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  

       10. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

        11. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้ 
(กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

        12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี)

       13. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)    ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่>>

ในส่วนของกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560


ในส่วนของหลักสูตรที่ใช้ในการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ครั้งที่1 ปี 2560 โดยจะแบ่งหลักสูตรในการสอบออกเป็น 3 ภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

———–
ภาค ก
ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150 คะแนน ประกอบไปด้วย

1) ความรอบรู้ 50 แนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7

กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 

2) ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

            2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

            2.2

ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์
 

            2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

3)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

——— ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร         
        1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน

         1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

         1.6 การวิจัยทางการศึกษา         
         1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75
คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก                                                                                                                                        

————– ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50
คะแนนให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  3
วุฒิภาวะทางอารมณ์ 4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 5
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์ โดยข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากประกาศของศึกษาธิการจังหวัดดังนี้ครับ

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  ดังนี้

        1.1  ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

        1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

  
     1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)

        1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

        1.5 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6ปี)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

  
 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

        (1) มีสัญชาติไทย

        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

         (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

        (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

        (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา

        (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  
     (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  
     (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

        (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

        (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     ในหน่วยงานของรัฐ

2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

2.2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ
วิชาเอกที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ และตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

            2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

2.๓
ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ
สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

    3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

  
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ท่านประสงค์จะสมัคร
ที่ตั้งอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ของทุกจังหวัด        

ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 – วันอังคารที่ 4 เมษายน ๒๕60 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

  
     1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ
ต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “
ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ”
ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

        2.
ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

        3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

  
     4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
จำนวน ๓ รูป หรือจำนวน  ๕  รูป
กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

        5. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ

        6. บัตรประจำตัวประชาชน

        7. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)   

        8. ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

        9. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  

        10. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

  
     11.
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้ 
(กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

        12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี)

  
     13. แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน)  
 

5. การยื่นใบสมัคร

        5.1
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร
ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ

        5.2
ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

        5.3
ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว 
หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด

6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

        6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

  
     6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ

ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

        คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  ภายในวันจันทร์ที่  ๑0 เมษายน 2560

8. หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดมีรายละเอียดดังนี้

9. วัน เวลา และสถานที่สอบ

  
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะทำการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบ
ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
ตามกำหนดการสอบ ให้ตรวจสอบในประกาศรับสมัคร

ตารางสอบ ภาค ก 
ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน ๒๕60

     เวลา 09.00  –  10.00 น. – ความรอบรู้ 50  คะแนน

     เวลา 11.00  –  12.00 น. – ความสามารถทั่วไป 50  คะแนน

    
เวลา 13.30  –  14.30 น. – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50  คะแนน

ตารางสอบ ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

     เวลา 09.00  –  10.30 น. – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  75  คะแนน

     เวลา 13.30  –  15.00 น. – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก 75  คะแนน

ตารางสอบ ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ๒๕60      เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

– สอบสัมภาษณ์  50  คะแนน

10. เกณฑ์การตัดสิน

    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

11.  การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผล

    11.1 จะตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

    11.2 การทำข้อสอบในกระดาษคำตอบให้ใช้ดินสอดำชนิด 2 B ขึ้นไป        

12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ภายในวันศุกร์ที่ ๒8 เมษายน 2560
โดยประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
แยกตามกลุ่มวิชา/ทาง/วิชาเอก ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข  มากกว่า

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

  
     ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้    
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

13. การบรรจุและแต่งตั้ง

  
     13.1
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง

ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน

  
     13.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ต้องผ่านการอนุมัติ    จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

  
     13.3
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน

หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
หรือขาดคุณสมบัติ   ตามมาตรา 30 และมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       พ.ศ.
2547
จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น

        13.4 สำหรับผู้สอบแข่งขันได้
ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อสอบแข่งขันได้จะไม่ได้รับการพิจารณาย้ายหรือโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

        13.5 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้

        สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้

ตามลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

  
     13.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติ      หน้าที่ราชการ ณ
สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา

ในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ

14.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

        14.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

        14.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

        14.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

        14.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

  
     14.5กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตาม ข้อ 14.3 และ 14.4 ไปแล้ว
ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
  
     14.6 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ     
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้
หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
        14.7 การดำเนินการสอบแข่งขัน
หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้