ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 0206.6/ว7 ก.ค.ศ.แจ้งเกี่ยวกับการสอบบรรุจครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ปี 2560

507

ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

23 มีนาคม 2560

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปีพ. ศ. 2560

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.6 /ว 14 กลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

2. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.6 /ว 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

3. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.6 /ว 2 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560

4. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.6 / ว6 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติที่ 16/2 560 สั่งณวันที่ 21 มีนาคม 2560

            ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 4 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้วต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตาม คำสั่งที่อ้างถึง 5 ข้อ 8 กำหนดให้ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่ก.ค.ศ. เห็นสมควรจะมอบหมายให้กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่งก.ค.ศ.ตั้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2547 ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสองก็ได้และให้ก.ค.ศ. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก.ค.ศ.กำหนดนั้น

            ก.ค.ศ.จึง มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี พ. ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

            ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ก.ค.ศ.กำหนด

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ขอแสดงความนับถือ

            นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์

            เลขาธิการก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับที่นี่>>