สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู – เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ – เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 – มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ – ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น – 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย

127

หลังจากที่ ก.ค.ศ.ได้ทีหนังสือ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนครู ครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เมษายน 2560 ประกอบกับมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่16/2560 ประกาศออกมาที่ให้ยกเลิกขั้นเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือนแทน ซึ่งเราพอจะสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ครับ

 – การเลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ ซึ่งปลัดศธ. แจ้งว่าเพื่อให้เป็นระบบเดียวกันกับข้าราชการอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะให้เม็ดเงินมาใช้ในการเลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

 – เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 เนื่องจากเพิ่งมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำให้อาจจะยังไม่สามารถแจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ได้ทันเวลา ก.ค.ศ.จึงมีมติให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 60 ซึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือนรอบ2

 – มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ โดยในการเลื่อนเงินเดือนของครูที่มีวิทยฐาะต่างกันก็จะระบุขั้นต่ำสุดของเงินเดือนและขั้นสูงสุดของเงินเดือน 

 – ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น ในแต่ละวิทยฐานะ ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้เลื่อนกี่บาทเพราะขั้นที่เคยมีได้หายไปแล้ว จะรู้ผลเมื่อประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนออกมาแล้วเท่านั้น

 – 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย ก.ต.ศ.ยังให้เดือนเมษายนใชวิธีการ เลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีแนวปฏิบัติออกมานะครับ

และวันนี้ขอนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องที่เป็นบทความของ อ.บวร จากบ้านสอบครูซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม ตุลานี้(ข่าว)

– การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามองค์ประกอบใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเลื่อนครึ่งปีแรกในวันที่ เม.ย.60 นี้ ใช้กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมไปก่อน

ส่วนการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น จะเริ่มใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปในวันที่ ต.ค.60

 

ที่มา สยามรัฐออนไลน์ 23 มีนาคม 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

ผลการประชุม ก.ค.ศ. เกี่ยวกับเงินเดือนครู(ข่าว)

-ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการใน ก.ค.ศ.ชุดใหม่ ภายหลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้กรรมการใน ก.ค.ศ. ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่ง 

-ให้ความเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก ในวันที่ เมษายน 2560 (ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) โดยขอให้ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ซึ่งก็คือให้เลื่อนเงินเดือนครั้งนี้เป็นขั้นเงินเดือนเช่นเดิมไปพลางก่อน แต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปจะสอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการอื่น ๆ คือ เลื่อนเป็นขั้นต่ำขั้นสูง หรือเลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 147/2560

 

ขยายประเด็นข่าว

เงินเดือนข้าราชการครูแบบขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558


ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์สอบครูดอทคอม

1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่าง ระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จําเป็น สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

2.สาระสำคัญ

  1) ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนเดิมฯ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

    2) การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนด)    

     3) ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งผ่านมาเนินนานแล้ว)

     3) ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราให้เข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือน แบบเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงได้ เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นอยู่(เช่นขณะนี้) ซึ่งทําให้ไม่เป็นการสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ซึ่งก็คือหลักเกณฑ์ปัจจุบัน) และให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งขั้น (ซึ่งดำเนินการไปแล้ว)

แหล่งข้อมูล

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมด : อ.บวร บ้านสอบครู