จุฬาฯเผย36.7%ไม่อยากเรียนครูต่อ

62
จุฬาฯเผย36.7%ไม่อยากเรียนครูต่อ

จุฬาฯ เผยผลสำรวจ 84 % ไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจบสาขาอื่น มาสอบสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ด้านนิสิต นักศึกษาไม่อยากเรียนครูต่อ 36.7%

วันนี้(27มี.ค.)รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบสาขาอื่น มาสอบสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ โดยสอบถามนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปประเทศ จำนวน 1,346 คนพบว่า มีผู้เห็นด้วย 216 คน คิดเห็น16% ไม่เห็นด้วย 1,130 คน คิดเป็น 84% เมื่อถามระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังผลิตครูที่มีคุณภาพดีไม่ดี เห็นด้วย 676คน คิดเป็น 50.2% ไม่เห็นด้วย 670 คน คิดเป็น 49.8% ถึงเวลาที่เมืองไทยควรมีทางเลือกในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครูหลายรูปแบบ เห็นด้วย 725 คน คิดเป็น 53.9% ไม่เห็นด้วย 621คน คิดเป็น 46.1% หากอนุญาตให้ผู้ที่จบสาขาอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอบบรรจุได้ ต้องมีการพัฒนาศาสตร์ด้านวิชาชีพครูให้แก่คนกลุ่มนี้ด้วย เห็นด้วย 1,117 คน คิดเป็น 83% ไม่เห็นด้วย 229 คน คิดเป็น 17%

รศ.ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า เมื่อถามว่าไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดในการสอบบรรจุครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยังเป็นเงื่อนไขสำคัญของผู้สมัครสอบ เห็นด้วย 1,254 คน คิดเป็น 93.2% ไม่เห็นด้วย 92 คน คิดเป็น 6.8% อย่างไรก็ตามเมื่อถามเฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังเรียนอยู่ในสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ว่าหากเปิดให้ใครก็ได้มาสอบครูยังคงคิดจะเรียนครูต่อหรือไม่ พบว่า เรียนต่อ 371 คน คิดเป็น 43.8% ไม่เรียนต่อ 311 คน คิดเป็น 36.7% คน และไม่แน่ใจ 166 คน คิดเป็น 19.5%