อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน

53
สอศ.จำเป็นต้องใช้ผู้ที่ไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในอนาคตสู่ประเทศไทย 4.0 ชี้การสอบครูผู้ช่วยของสอศ. ในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศไม่มีผู้สมัครและสอบแข่งขันได้

วันนี้ (27 มี.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 โดยเปิดทางให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสมัครสอบแข่งขันได้นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสอนในสายวิชาชีพ เนื่องจาก สอศ.ขาดอัตรากำลังในสายวิชาชีพที่เป็นสาขาเฉพาะทางเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในการสอบครูผู้ช่วยของอาชีวะที่ผ่านมาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ ช่างอากาศยาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม ธุรกิจสถานพยาบาล อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และช่างเทคนิคซ่อมระบบราง ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ไม่มีผู้มาสมัครหรือผู้สอบแข่งขันได้

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากกลุ่มวิชาดังกล่าวแล้ว สอศ.ยังมีกลุ่มวิชาใหม่ที่ขาดแคลนครูและจำเป็นต้องผลิตครูให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ กลุ่มสาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้ไม่มีในหลักสูตรครู 5 ปีจึงจำเป็นต้องเปิดรับให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้ามาสอน

“ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐเปิดสาขาวิชา จำนวน 394 สาขาวิชา มีครูผู้สอน  33,000 คน แต่ก็ยังขาดแคลนครูอยู่ โดยเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะทาง และที่ผ่านมา สอศ.ก็ได้จ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแต่ไม่ได้จบครู เช่น ผู้เรียนที่จบจากวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น มาช่วยสอน ขณะเดียวกันโครงการครูคืนถิ่นที่ สอศ.ได้รับจัดสรร 106 คน มีใบอนุญาตฯ 70 คน และไม่มีใบอนุญาตฯ 36 คน พบว่า ครูที่มีใบอนุญาตฯยังขาดทักษะเฉพาะทางในการสอนสายอาชีพ และต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้  อย่างไรก็ตาม สอศ.มีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรสายอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาในอนาคตตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเป็นประเทศไทย 4.0” เลขาธิการ กอศ.กล่าว