ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก สำหรับครู- ผู้ปกครอง :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:

454

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า

หนังสือคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า และคู่มือเด็กออทิสติก รวมทั้งหมด 8 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นคู่มือสำหรับครูซึ่งจะเน้นในเรื่องการแนะแนวการสอนที่เหมาะสม กับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หรือ คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลและอยู่ร่วมกับเด็ก บกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูลที่ได้จากการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษที่ มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีห รือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบ ได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบร่วม รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเห ลือและเทคนิคการสอนเด็กแอล ดีต่างๆ ที่ง่ายต่อการที่คุณครูจะนำไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการ ดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต่อไป

** เมื่อกล่าวถึงเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ภาพที่คนทั่วไป

จะนึกถึงคือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่องแต่กลับมีปัญหาการเรียน เนื่องจาก

อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆหรือมีปัญหาในการคํานวณ

ในประเทศไทยพบได้ประมาณร้อยละ 5 – 6ในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือ

เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ถือว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียน

การสอน ดังจะเห็นว่าครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล

ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีในการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ไปพร้อมๆ กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกันนอกจากนี้สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เด็กแอลดี

หรือเด็กที่มี ปัญหาการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จคือความเข้าใจและการสนับสนุน

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากครอบครัวอีกด้วย

คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตําราและจากข้อมูลที่ได้

จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองครูและ

ครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้อยู่ในแต่ละช่วงวัยปัญหาอื่นๆที่อาจพบร่วม

รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือและเทคนิคการสอนเด็กแอลดีต่างๆที่ง่าย

ต่อการที่คุณครูจะนําไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทําหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็น

ตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

ต่อไป