อ่านที่นี่! 4วิธีทำให้นักเรียนไม่เบื่อตอนเรียน

54

หลายๆคนเมื่อไปสอนคงเกิดปัญหา “ทำไมนักเรียนไม่ฟังเราเลย” “จะเริ่มต้นบทเรียนยังไงให้น่าสนใจนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ” หรือ “ทำยังไงให้นักเรียนไม่หลับ” เรามาลองดูเทคนิคต่างๆกับครูวัยทีนกัน

1. ควรนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้คิดตาม เช่น จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง แรงโน้มถ่วงโลก ในวิชาวิทยาศาสตร์ ควรตั้งคำถามแก่นักเรียนว่า เคยสงสัยกันไหม ทำไมเท้าคนเราถึงยึดอยู่กับพื้นได้ ทำไมตัวเราไม่ลอยไปในอากาศ นักเรียนก็จะฉุกคิดว่า ที่ครูพูดมามันก็จิงแล้วเหตุผลมันคืออะไร นักเรียนก็จะคิดต่อไป

2. จากข้อ 1 วิธีการเลือกใช้คำถามในการถามนักเรียนก็สำคัญเช่นกัน ควรใช้คำถามปลายเปิดไม่ใช่ปลายปิด โดยใช้คำถามว่า “ทำไม” แทน คำถามว่า “ใช่หรือไม่” เพราะ ครูสามารถประเมินนักเรียนได้จากเหตุผลของคำตอบของนักเรียน มากกว่าที่จะฟังนักเรียนตอบว่า ใช่ กับ ไม่ เพราะครูไม่สามารถรู้ได้เลยว่า คำตอบว่า ใช่ ของนักเรียนนั้นไปชะเง้อตอบตามเพื่อนคนข้างๆหรือคิดเองกันแน่

3. ไม่ควรใช้วิธีสอนด้วยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว จากสิ่งที่ครูวัยทีนเคยโพสต์เกี่ยวกับวิธีการสอนตาม


1. แบบบรรยาย (Lecture Method) ก็คือแบบที่เราสอนกันบ่อยๆ ฮ่าๆ เป็นการถ่ายทดความรู้โดยใช้การบอกเล่า ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหามาอย่างดี วิธีนี้เหมาะกับใคร ก็เหมาะกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากๆเลย

2.แบบอภิปราย (Disscussion Method) ก็คือ วิธีที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดหมายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

3.แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Disscussion) วิธีนี้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คนโดยให้ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์กันยังไงละ

4.แบบสาธิต (Demonstration) ทำโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมกับการอธิบายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสังเกตวิธีการที่เราสาธิตออกมา วิชาที่เหมาะกับการเรียนนี้คือ วิชานาฏศิลป์ พละศึกษา

5.แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น เมื่อเสร็จแล้วต้องมีการอภิปรายกันว่าได้อะไรจากการแสดงบ้างทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดง

เพิ่มเพื่อน

6.การแสดงละคร (Dramatization) ผู้เรียนต้องสมมติบทบาทเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งโดยต้องเข้าใจในการถ่ายทอดทั้งด้านภาษา ด้านท่าทางการแสดง วิธีนี้ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรมของผู้อื่น ทำให้จดจำรายละเอียดได้ไปอีกนานเลย

7.แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ซึ่งสถานการณ์จะมีรูปแบบคล้ายความเป็นจริงมากที่สุด โดยกำหนดกติกาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเรียนรู้ประเภทนี้สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

8.ใช้เกม (Game) วิธีนี้จะมีกฏ กฏิกา ข้อตกลงร่วมกัน การเล่นเกมไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรู้ มีโอกาสได้เรียนรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณืกับเพื่อนคนอื่นๆ

9. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ (Process) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน รับรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติตามและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

10. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน

11. การเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค (Team Game Tournament) วิธีนี้จะคล้ายการเรียนรู้แบบ STAD โดยให้สมาชิกในกลุ่มแข่งขันเกมที่ผู้สอนได้เตรียมการไว้แล้ว โดยวิธีการนี้จะต้องมีการเสริมแรงให้แก่ผู้ชนะ เช่น มีของรางวัลต่างๆแจก

12. การเรียนรู้โดยใช้ Jigsaw (Jigsaw)คือ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทำกิจกรรมเดียวกัน แต่ละคนในกลุ่มจะค้นคว้าแต่ละหัวข้อแยกกัน เมื่อเสร็จแล้วจะกลับมารวมกลุ่มเหมือนเดิมแล้วอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าได้ศึกษาอะไรมาบ้าง

13. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) คือ การนำวิชาอื่นๆมาบูรณาการกับวิชาที่เรียนรู้อยู่ ณ ปัจจุบัน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

14. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ร่วมมือกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบทั้งในส่วนของตนเองและส่วนของกลุ่ม ใช้การทำงานแบบร่วมมือกัน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี

ซึ่งมีวิธีการสอนมากมายที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เช่น วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบทดลอง วิธีการสอนแบบแสดงละคร ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นภาพมากกว่าการบรรยาย ทำให้สนุกไปกับการเรียนและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน

4. ควรให้เวลาทำแบบฝึกหัดท้ายคาบหรือสรุปบทเรียนแก่นักเรียน ใช้เวลาสัก 3-5 นาทีเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพราะ เป็นการทวนความรู้สดๆใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมาในคาบอีกครั้งนึง ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น หรือ บางคนที่เรียนไม่เข้าใจในช่วงสอนเมื่อได้ฟังครูสรุปบทเรียนก็ทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

สรุปอีกครั้ง เทคนิคต่างๆที่ควรรู้โดย ครูวัยทีนมี 4 ข้อดังนี้  

นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจแก่เด็ก, 

เลือกใช้คำถามปลายเปิดในการถามนักเรียน,

ไม่ควรใช้วิธีสอนด้วยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว,

ควรให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายคาบหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ครูควรสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก :  http://www.kruwaiteen.com/2016/04/4.html

และ http://blog.eduzones.com/lovekru/171676