คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

112

คุณพ่อคุณแม่โหลดด่วน! รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

เอกสารฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก

เนื้อหาประกอบไปด้วย

– คำนำ

– บทนำ

การเตรียมความพร้อมของเด็กอายุ 3-5 ปี ในการเริ่มชีวิต “วัยอนุบาล” มีอะไรบ้าง

เด็กอายุ 3 ปี ถามได้ถามดี

เด็กอายุ 4 ปี เรื่อง เล่น เล่น ก็เป็นการเรียนรู้

เด็กอายุ 5 ปี “มีเพื่อน..มีสังคม”

เรียนรู้รองด้าน

เกมสนุก สนุก หนูชอบ

………………………………………………………………………………………………….

คำนำ

การจัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้มีความสำคัญต่อชีวิตเด็กปฐมวัย 0-6 ปีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวัยที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวและผู้คนรอบข้างล้วนแล้วแต่มีผลให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรากฐานของบุคลิก อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมอง ส่งผลต่อสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด ทักษะชีวิต สมรรถนะและความสามารถของเด็ก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยหวังว่าแนวคิดและตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-5 ปีทุกคนและสำนักงานขอขอบคุณนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้

รองศาสตรจารย์ธงทอง จันทรางศุ

เลขาธิการสภาการศึกษา

…………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่างหนังสือ


…………………………………………

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลด>>

ที่มา : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา