Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

6 ยุทธศาสตร์ชาติ มีอะไรบ้าง คลิกอ่านที่นี่!!

Advertisementศธ.ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเพื่อน


Advertisement

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ย้ำในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม 2 แห่งที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องผลักดันโครงการและทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกรอบ
6 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้น
ความมั่นคง
ความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การลดความเหลื่อมล้ำ
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ละการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม
2559 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
พร้อมด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะผู้บริหารจาก
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียน
มาลาอีสงเคราะห์
อำเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 โดยมี
นายพิสิทธิ์
สุขสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ และนายไพศาล ราตรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์

กล่าวว่า ต้องการมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนิน
งานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนทั้งสองแห่ง เนื่องจาก
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศาสนสถานและโรงเรียนต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่ก่อสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งในส่วนของโรงเรียนที่จะให้การสนับสนุนในห้วงเวลานี้มี 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวไลย และโรงเรียนอานันท์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ และโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา


จากการตรวจเยี่ยม
เห็นว่าผู้บริหารและครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
แม้โรงเรียนทั้งสองแห่งจะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ๆ
มีจำนวนนักเรียนเพียงโรงเรียนละ 100
กว่าคนเท่านั้น
แต่ก็สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งส่วนสำคัญอีกประการคือความต่อเนื่องในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม
ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยนอกจากสำนักงานทรัพย์สินฯ
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูแล้ว
ยังมีมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณที่พร้อมจะให้การสนับสนุนหลักสูตรและแอพพลิเคชั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
รวมทั้งโครงการครูคืนถิ่นที่จะมีเข้ามาช่วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไปด้วย


สิ่งสำคัญที่ได้ให้โรงเรียนทั้งสองแห่ง
รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป คือ
วางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20
ปี (พ.ศ.2560-2579)

ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ด้วยว่า
รัฐบาลชุดต่อไปที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องจัดทำร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง
ๆ (มาตรา 142)
และจัดทำนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 162)
ซึ่งเท่ากับว่ายุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อ

ๆ ไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้น
โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด จะต้องวางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
6 ด้าน คือ 1)
ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
4)
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
5)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


ยืนยันว่าจากนี้ไปกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้
โดยแนวทางของทุกโรงเรียนและหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและมีทิศทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้
ตัวอย่างเช่น

 • โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
   เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิมมาหลายร้อยปี
  ก่อนตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง แม้ชุมชนจะมีฐานะไม่ดีเช่นชุมชนอื่น ๆ
  แต่ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสงบ สันติ
  มีผลดำเนินงานด้วยคุณภาพที่สามารถผลักดันให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างเรื่อง
  “ความมั่นคง” ตามยุทธศาสตร์ชาติได้
  เพราะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และข้ามพรมแดนทางศาสนา เป็นต้น

 • โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
   มีหลายโครงการที่มีผลดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้ คือ
  การจัดทำ 6
  โครงงานในการส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณธรรม เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน ด้านเลี้ยงไก่ไข่  ด้านจิตอาสา
  โครงการวินัยในตนเอง และโครงงานมารยาทไทย ก็สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเรื่อง
  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  และ

  “การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์”

  หรือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารเทศที่ทันสมัยของโรงเรียน
  ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง
  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน”
  ได้อีกด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
  ซึ่งได้รับพระราชทานในการก่อตั้งโรงเรียนและเป็นโรงเรียนตามโครงการในพระดำริเพียงแห่งเดียวในพระนครศรีอยุธยา
  ซึ่งนอกจากจะต้องพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
  จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้เป็น
  “ราชานุสรณ์” ขนาดย่อมให้ได้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

กล่าวว่า

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 โดยเป็น 1
ใน 154
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา
และโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ
ที่พัฒนาการเรียนการสอนจนมีคุณภาพมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอน เช่น
ผลการสอบ O-NET จากเดิมที่ตกต่ำอันดับท้าย ๆ ให้มีผลคะแนนสูงขึ้นทั้ง 6
กลุ่มสาระ และมีส่วนสำคัญต่อการเข้าไปช่วยพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ 2
แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สถาบันศึกษาปอเนาะมูโนะและบูเก๊ะตา
ให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของพื้นที่
แม้กระทั่งมาเลเซียต้องมาศึกษาดูงาน
เพราะตามปกติผู้มีฐานะในพื้นที่ดังกล่าวจะส่งลูกหลานไปเรียนที่มาเลเซีย
แต่สถาบันทั้งสองแห่งดังกล่าวกลับมีผู้ปกครองส่งเด็ก ๆ
เข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก

จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยทำความดีให้โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
ได้โปรดภูมิใจและพร้อมจะสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น
การจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เคยทรงรับสั่งให้ดูแลครู เพื่อให้ครูมีที่อยู่ที่กินดีพอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักครูให้มีสภาพที่ดีตามสมควร
ไม่ใช่เป็นบ้านพักที่ทรุดโทรม

สำหรับโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินฯ และมูลนิธิยุวสถิรคุณ
มาอย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกันจึงได้ย้ำให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดครูบางกลุ่มสาระ
โดยอาจจะจับกลุ่มกับโรงเรียนใกล้เคียงช่วยกันสอนร่วมกันได้
และพยายามหาเด็กที่เก่งและดี
แล้วส่งเสริมให้เข้าไปเรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
เพื่อให้กลับเข้ามาเป็นครูดี ๆ ประจำโรงเรียนและชุมชนของเรา
ที่สำคัญอีกประการคือหลักสูตรที่ผ่านมามีความบกพร่องมาก
เพราะไม่ไปสนใจพ่อแม่เด็กเลย
แต่หากเราสอนเด็กนักเรียนของเราให้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับชาวบ้านได้
เราก็จะมีชาวนา ชาวสวน หรือชาวไร่ที่เก่ง ๆ มากขึ้น
เพราะเด็กเหล่านี้สามารถนำความรู้จากโรงเรียนไปทำเองที่บ้านได้
หรือนำความรู้ไปช่วยพ่อแม่ทำงานได้ ซึ่งความหมายก็คือ
อย่าคิดว่าเลี้ยงไก่ แล้วเหม็นขี้ไก่ แต่จะเอาไข่ไก่มากิน ดังนั้น
หากอยากกินไข่ไก่ ต้องยอมรับว่าต้องเหม็นขี้ไก่อย่างแน่นอนAdvertisementที่โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
อ.ลาดบัวหลวง


ที่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง


อ.บางปะอิน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
11/12/2559

ที่มาของข่าวและภาพ : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 503/2559 กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like