จี้”กกอ.-หมอธี”เอาผิด 78 หลักสูตรเถื่อน!!

65

ทปสท.จี้”กกอ.” เอาผิด78 หลักสูตรเถื่อน ชี้แค่เปิดชื่อ10 ม.เอกชนไม่พอ แนะ”หมอธี”ใช้อำนาจตามคำสั่งคสช.ที่39/59 ม.44 เผย 4 มหาลัยที่ถูกควบคุมถูกร้องเรียนอื้อ!!

          ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) ได้แสดงความเห็น กรณี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกกอ.เป็นประธาน ได้พิจารณามหาวิทยาลัยเอกชน ถูกร้องเรียนว่าจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมีมติให้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีปัญหา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบ เพราะถ้าเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา 10 แห่ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่ามีถึง 22 แห่งทั้งของรัฐและเอกชน ต่อมาลดเหลือ 12 แห่ง และในที่สุดเหลือเพียง 10 แห่ง ใน 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้

       ทั้งนี้ ในบางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าปิดบางหลักสูตรไปแล้ว แต่เท่าที่มีการตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ปิดจริง ดังนั้น กกอ.มีมติให้ สกอ.ลงไปตรวจสอบอีกครั้ง เช่น เปิดเพราะมีนักศึกษาค้างท่อหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานให้ สกอ.แจ้งความดำเนินคดีโดยเลขาธิการ กกอ.ยังแจ้งว่า สกอ.จะรายงานมติดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบและมีคำสั่งเพื่อดำเนินการกับมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ทั้งที่ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งของรัฐด้วยที่เข้าข่ายดังกล่าว และที่สำคัญแม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบครบหนึ่งปีแล้ว แต่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลับทำได้เพียงเปิดเผยรายชื่อสถาบันเท่านั้น ยังไม่มีมาตรการเอาผิดหรือแก้ไขเยียวยาใด ๆ แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเลย

      ประธาน ทปสท. กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควรดำเนินการโดยใช้อำนาจตาม คสช.ที่ 39/2559 ตามมาตรา 44 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในข้อ 4 เมื่อปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณีดังต่อไปนี้

          (1) “จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษาระบบการศึกษาสังคมหรือประเทศชาติ” ข้อ 5 เมื่อมีกรณีตามข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอำนาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นยับยั้งการรับนิสิต นักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดำเนินการอื่นใด

          ส่วนข้อ 6 ในกรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 86 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 และข้อ 7 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทางอาญาทางละเมิดหรือทางวินัยแก่ผู้ซึ่งได้กระทำการให้เกิดเหตุตามข้อ 4 ด้วย

          ดังนั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม่ควรแค่เปิดเผยรายชื่อหลายมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายความผิดตามข้อ 4(1) เปิดหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคมและประเทศชาติ โดยการสั่งให้หยุดรับนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา และดำเนินการเอาผิดทางอาญา ทางละเมิด เพื่อชดใช้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยราชการหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ที่กำลังเป็นข่าวอยู่หลายแห่งด้วย 

          “ผมฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่ถูกควบคุมด้วย ม.44 ด้วย เนื่องจากตนได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการดำเนินการต่างๆ ล่าช้ามาก หลายแห่งกรรมการขยันประชุมมากแต่ประชุมอยู่ที่กรุงเทพตลอด รวมทั้งมีการดึงเอาพรรคพวกมาดำรงตำแหน่งบริหาร แถมยังตั้งเงินเดือนหลักแสน ทั้งที่แต่ละคนล้วนมีตำแหน่งประจำและรับเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งในตำแหน่งนั้น ๆ อยู่แล้ว เป็นการรับค่าตอบแทนทั้งสองทาง”ประธาน ทปสท. กล่าวในที่สุด

ขอบคุณที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก