ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

84

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

สารบัญ

 

คำนำ  

บทสรุปผู้บริหาร  

สารบัญ  

สารบัญตาราง  

สารบัญแผนภาพ  

บทที่ ๑  สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

          ๑.๑ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก

          ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

          ๑.๓ ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ : ทั่วโลกตั้งเป้าหมายสร้างให้ได้ และไปให้ถึงความต้องการกำลังคนยุค ๔.๐

          ๑.๔ สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก  

บทที่ ๒  ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘

          ๒.๑ บริบทของการจัดการศึกษา     

เพิ่มเพื่อน

          ๒.๒ โอกาสทางการศึกษา

          ๒.๓ คุณภาพการศึกษา

          ๒.๔ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

          ๒.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

          ๒.๖ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

          ๒.๗ การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          ๒.๘ สรุป  

บทที่ ๓  ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา

          ๓.๑ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษา 

          ๓.๒ ปัญหาและความท้าทายจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ  

บทที่ ๔  วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ

          ๔.๑ แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)

          ๔.๒ วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 

          ๔.๓ พันธกิจ

          ๔.๔ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 

          ๔.๕  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)

          ๔.๖  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)

          ๔.๗  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ

          ๔.๘  ระยะเวลาของการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

          ๔.๙ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บทที่ ๕  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

          ๖.๑  หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

          ๖.๒  การดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

          ๖.๓  การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

          ๖.๔  ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors)  

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก  

คณะผู้ดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>

ที่มา : สกศ.