สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

59

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBEC Library Automation System V3) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการปลูกจิตนำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีนิสัยรักการอ่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมรักการอ่าน ปลูกจิตสำนึกนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพัฒนาห้องสมุดตามแผนงาน 1 ป 4 ส ตามเป้าหมายการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552-2561

เป็นการขับเคลื่อนนิสัยรักการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างภาคีเครือข่ายการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.เวอร์ชั่น 3 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 3 อำเภอ 3 รุ่น 214 โรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

นางละออตากล่าวว่า ที่ผ่านมา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดให้มีชุมนุมห้องสมุด เพื่อขับเคลื่อนในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ นักเรียน สำนักงานเขตได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 3 ให้กับนักเรียนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู

ถือว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นทางในการพัฒนา และสอดคล้องเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล คสช.ที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นห้องสมุดอัตโนมัติและจะต้องเป็นห้องสมุด 3 ดี คือ ดี 1 หนังสือดี และสื่อการเรียนรู้ดี หมายถึง หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยและตรงใจผู้อ่านในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างสรรค์ปัญญา

ดี 2 บรรยากาศ และสถานที่ดี หมายถึง ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง อบอวลไปด้วยมิตรภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ และต้องมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดครบครัน และ ดี 3 บรรณารักษ์ และกิจกรรมดี หมายถึง ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานห้องสมุด มีอัธยาศัยน้ำใจดี มีจิตบริการ ทำงานระดับ “มืออาชีพ” เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

หลังจากผ่านการอบรมของครูบรรณรักษ์ประจำห้องสมุดไปแล้ว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู ติดตามการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน จะต้องมีคอมพิวเตอร์ พีซี หรือโน้ตบุ๊ก อย่างน้อย 1 เครื่องให้สำหรับการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียน

จากการที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มุ่งเน้นย้ำพัฒนาการรักษาอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี ทำให้ในปีนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรา ในการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้น ป.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ เป็นความภูมิใจหนึ่งของพวกเราที่ได้ช่วยกัน ทั้งผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.เขต ทำให้เมื่อผลคะแนนออกมาแล้ว พวกเราหายเหนื่อย และก็จะต้องทำต่อไป เพื่อสร้างลูกหลานพระวอ พระตา ผู้สร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลำภู ให้รักการอ่าน

ขอบคณที่มา : มติชนออนไลน์