ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

139

โรงเรียนเพลินพัฒนา

เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้

คุณสมบัติตำแหน่งงาน

๑. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูฟิสิกส์ระดับมัธยม)    ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1-ม.6

๒. ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย) ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

    –  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ครูมานุุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ประถมต้น)  ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

    – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)    ๓  อัตรา

  คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๕.  ครูภูมิปัญญาภาษาไทย(ครูภาษาไทย)  ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

๖. ครูการศึกษาพิเศษ   ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก ครอบครัว วัยรุ่น

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

– สนใจดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

๗. เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน     ๑  อัตรา

  คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา

– มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล

– มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา 

๘.  เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO)

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาศิลปกรรม  สถาปัตยกรรมนิเทศศิลป์ ออกแบบจกแต่งภายใน เทคโนโลยีการศึกษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Illustrator Photoshop InDesign flash Auto CAD  Premiere CS5

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น

– รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 

– มีบุคลิกภาพดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน

– มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร

– มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

– มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม :

ส่วนบุคคล โรงเรียนเพลินพัฒนา เลขที่ 33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก

แขวงศาลาธรรสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170