หน้าแรก คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

0
ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยทำ หน้าที่

หลักเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการศึกษาค้นคว้า

วิจัย พัฒนา ออกแบบ จัดทำ ต้นฉบับและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง

และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใต้บริบทของความเป็นไทย

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำ หรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานา

ประเทศ หนังสือ ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำ งานของโครงการ

ดังกล่าวมีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันการเสนอแนวคิด

ในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่านครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำ โจทย์ปัญหา

เหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการนำความรู้

คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหาอันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็น

พลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

สสวท. ขอขอบคุณ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ

อมาตยกุล ในการเป็นที่ปรึกษาของโครงการและขอขอบคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

โรงเรียน และสถาบันอื่น ๆที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำ ไปใช้

หรือปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน

หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย

จักขอบคุณยิ่ง

 (นางพรพรรณ ไวทยางกูร)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สารบัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทนำ

 สถานการณ์

รูปแบบขั้นบันได

เพิ่มเพื่อน

advertisement

สวนฝรั่ง

ทางเลือก

ชั้นวางหนังสือ

สเก็ตบอร์ด

บันได

ลูกเต๋า

สามเหลี่ยม

ช่างไม้

โรงงาน

ลูกอมสีต่าง ๆ

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

การส่งออก

ขยะ

แผ่นดินไหว

การสนับสนุนประธานาธิบดี

คดีปล้น

รถยนต์ที่ดีที่สุด

อัตราแลกเปลี่ยน

advertisement

คุยผ่านอินเทอร์เน็ต

พื้นที่ทวีป

สูงขึ้น

รอยเท้า

ความเร็วของรถแข่ง

ทางเลื่อน

 บรรณานุกรม

 คณะผู้จัดทำ

 

บทนำ

โครงการ PISA(Programme for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผล

นักเรียนระดับนานาชาติซึ่งจะสะท้อนถึงคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ

การประเมินตามโครงการ PISAเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษา

ต่อในระดับสูง การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต โดยเริ่มทำการประเมินในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และ

จะประเมินทุก ๆ 3 ปี

โครงการ PISAจะประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี โดยไม่ระบุชั้นเรียนและประเมินใน 3

ด้านหลัก ๆ ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน(ReadingLiteracy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy)

และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (ScientificLiteracy) ต่อมาภายหลัง มีการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

(Problem Solving) และการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา (Collaborative Problem Solving) ด้วย

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในโครงการ PISAจะประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการเลือกและประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาและแก้ปัญหาในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งต้องใช้การให้เหตุผล

แนวคิด กระบวนการ ข้อเท็จจริงและเครื่องมือต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และสามารถเลือกคำตอบที่เหมาะสม

และสมเหตุสมผลกับบริบทของปัญหาซึ่งสมรรถนะการรู้เรื่องคณิตศาสตร์นี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทของ

คณิตศาสตร์ที่มีต่อโลกและสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่พลเมืองของโลกในการคิดและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และ

รับผิดชอบต่อสังคม

บริบทหรือสถานการณ์ของปัญหาที่ใช้ในการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จะเป็นบริบทหรือสถานการณ์

เกี่ยวกับบุคคล สังคม/ชุมชน อาชีพและวิทยาการ/วิทยาศาสตร์ เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน

หลัก ๆ ได้แก่ ปริมาณ (Quantity)ความไม่แน่นอนและข้อมูล (Uncertainty & Data) การเปลี่ยนแปลงและ

ความสัมพันธ์ (Change& Relationships) และปริภูมิและรูปร่าง (Space &Shape) ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้แนวคิด

(Concepts) ความรู้ (Knowledge) และทักษะทางคณิตศาสตร์รวมทั้งใช้สมรรถนะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ซึ่งได้แก่การสื่อสารและการสื่อความหมายการแปลงสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงเป็นปัญหาคณิตศาสตร์

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การให้เหตุผลและสร้างข้อสรุป กลวิธีการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์

และภาษาทางคณิตศาสตร์ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

หนังสือ ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” ได้นำโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการประเมินด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่

เผยแพร่แล้วมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหารวมทั้งเสนอแนะโจทย์ปัญหา

เพิ่มเติมเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นแนวทางในการฝึกฝนการคิดแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึก

ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และสามารถแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาตามแนวทางของการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในโครงการPISA


<<ตัวอย่างหนังสือ>>

 

ดาวน์โฟลดไฟล์ที่นี่!

ขอบคุณที่มาจาก : google drive

advertisement